Chọn bộ xử lý 1
Chọn bộ xử lý 2
Chọn thẻ video 1
Chọn thẻ video 2
GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE
Xếp hạng thẻ video
Bộ xử lý
TDP
Kích thước bộ nhớ
Ghi bàn
Tốc độ đồng hồ
Loại bộ nhớ
Giá bán
1
TDP
Desktop
Kích thước bộ nhớ
2 GB
Ghi bàn
97%
Tốc độ đồng hồ
1.100 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR5
Giá bán
--
2
TDP
50 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
99%
Tốc độ đồng hồ
1.100 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR5
Giá bán
--
3
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
91%
Tốc độ đồng hồ
1.607 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
4
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
100%
Tốc độ đồng hồ
1.607 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
5
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
100%
Tốc độ đồng hồ
1.607 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
6
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
92%
Tốc độ đồng hồ
1.685 GHz+ 5 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
7
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
93%
Tốc độ đồng hồ
1.685 GHz+ 5 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
8
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
96%
Tốc độ đồng hồ
1.607 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
9
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
99%
Tốc độ đồng hồ
1.685 GHz+ 5 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
10
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
100%
Tốc độ đồng hồ
1.647 GHz+ 2 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
11
TDP
Desktop
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
97%
Tốc độ đồng hồ
1.647 GHz+ 2 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
12
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
95%
Tốc độ đồng hồ
1.647 GHz+ 2 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
13
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
90%
Tốc độ đồng hồ
1.647 GHz+ 2 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
14
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
91%
Tốc độ đồng hồ
1.607 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
15
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
99%
Tốc độ đồng hồ
1.607 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
16
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
91%
Tốc độ đồng hồ
1.647 GHz+ 2 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
17
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
94%
Tốc độ đồng hồ
1.647 GHz+ 2 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
18
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
91%
Tốc độ đồng hồ
1.685 GHz+ 5 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
19
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
8 GB
Ghi bàn
100%
Tốc độ đồng hồ
1.685 GHz+ 5 %
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--
20
TDP
130 W
Kích thước bộ nhớ
4 GB
Ghi bàn
97%
Tốc độ đồng hồ
1.607 GHz
Loại bộ nhớ
GDDR6
Giá bán
--


Các so sánh mới nhất